Sukcesywne etapy obróbki informacji pierwotnej w psychice jednostki

Kolejne pytanie polega na tym, co dzieje się po tym, kiedy informacja pierwotna trafia do psychiki jednostki w olśnieniu Rozróżnieniem.

Jak już powiedziano wcześniej, uwaga, podobnie jak wola, to także swoiste zjawisko właściwe poziomowi świadomości w psychice jednostki. Z tym że należy zaznaczyć, że olśnienie Rozróżnieniem to jedno zjawisko, zaś uwaga zjawisko odmienne.

Również z tekstu Koranu Rozróżnienie i uwaga wyłaniają się jako odmienne zjawiska. W szczególności o odrębności uwagi jako zjawiska w psychice mówi sura 7:

„Stworzyliśmy dla Gehenny[1] wielu spośród dżinów[2] i ludzi: oni mają serca, którymi nie pojmują; oni mają oczy, którymi nie widzą; oni mają uszy, którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła, a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Oni rzeczywiście w ogóle nie zważają[3]!” (tłumaczenie mieszane, sura 7:179/180).

Jeśli psychikę jednostki przedstawimy na podstawie dwupoziomowego modelu „świadomość – podświadome poziomy psychiki”, to:

  • wola działa z poziomu świadomości (wola jako życiowe zjawisko to zdolność jednostki do podporządkowania siebie i biegu wydarzeń wokół siebie urzeczywistnieniu rozmyślnych i celowych działań);
  • uwaga także posiada świadomy charakter, będąc w istocie również zjawiskiem informacyjno-algorytmicznym, które może podlegać woli jednostki, a może też być narzędziem podświadomych poziomów psychiki (a w niektórych przypadkach sił zewnętrznych, czemu odpowiadają zwroty językowe „zawładnąć uwagą“ i „przykuć uwagę“ rozmówcy lub kogoś innego), kiedy te pracują w celu:
    • doniesienia do świadomego odbioru jednostki pewnej informacji;
    • niedopuszczenia do świadomego odbioru jednostki jakiejś innej informacji poprzez odwrócenie uwagi i skierowanie jej na inną informację.

Takimi siłami zewnętrznymi mogą być inne podmioty, egregory bezpośrednio współdziałające z psychiką jednostki, a także przedmioty i podmioty podstawione egregorami bądź innymi subiektami dla przyciągnięcia bądź odwrócenia uwagi.

893d1e9fe8d0c3c13e7607c7883aea92Uwaga jako zjawisko w psychice jednostki dość często bywa porównywana do reflektora, wychodząc z założenia, że osoba jest w stanie samowolnie zwracać swoją uwagę na wszystko, co jest dostępne jej świadomości. Ale jeśli rozpatrywać wszystkie funkcje, jakie pełni uwaga w psychice jednostki, bardziej trafne będzie jej porównanie do radaru, który może pracować w dwóch trybach:

  • w trybie „obserwacji okrężnej“, w którym trwa skanowanie świadomości (jako obszaru informacyjno-algorytmicznego utożsamiania jednostki i Świata) w celu wykrycia na podstawie określonych oznak tych lub innych przedmiotów i podmiotów, jeśli te okażą się w zasięgu świadomego odbioru;
  • w trybie „prowadzenia celu”, w którym wykryty przedmiot lub podmiot zwraca na siebie uwagę w celu opracowania mniej lub bardziej świadomej linii postępowania w stosunku do niego.

Czasami tryb „obserwacji okrężnej” nazywany jest „rozogniskowaną” lub rozproszoną uwagą, a tryb „prowadzenia celu” „zogniskowaną” lub skupioną uwagą. Jednak nie chodzi o to, jak nazywać konkretny tryb pracy uwagi, a o zdanie sobie sprawy z tego, że to dwa funkcjonalnie różne tryby działania.

Zatem, ogólnie rzecz ujmując, realnie w chwili olśnienia Rozróżnieniem uwaga i ogólnie świadomość mogą być zajęte jeszcze czymś innym, dlatego też chwila olśnienia Rozróżnieniem, dostępna percepcji świadomości, może przejść obok uwagi. W wyniku tego informacja dawana w Rozróżnieniu może wypaść z bieżącego toku świadomości i zostać zapomniana na poziomie świadomości, mimo iż na podświadomych poziomach psychiki niczego się nie zapomina: toku uczuć, toku myślenia obu poziomów psychiki ani kolejności olśnień Rozróżnieniem.

Jednocześnie jeżeli, omijając uwagę, informacja dawana w Rozróżnieniu spływa do podświadomych poziomów psychiki, to kalejdoskopowość światopoglądu się nasila, co (wskutek nieadekwatnych działań na podstawie kalejdoskopu światopoglądowego) stwarza zagrożenie zarówno dla konkretnego indywiduum, jak i dla okolicznych osób oraz potomstwa.

Niemniej wszystko, co zostało zapomniane dla świadomości, można za pomocą specjalnych praktyk psychofizjologicznych i doskonalenia osobistej kultury działalności psychicznej sprowadzić do poziomu świadomości i ponownie rozważyć, co zaowocuje przejściem do innej jakości życia – lepszej, jeśli wyniki przemyśleń okażą się bardziej adekwatne Opatrzności i ogólnie Życiu.

Mimo to lepiej, jeśli olśnienie Rozróżnieniem nie przejdzie obok uwagi jednostki. Efektywną działalność psychiczną jednostki powinno cechować właśnie zwracanie szczególnej uwagi na olśnienia Rozróżnieniem. Jeśli informacja dawana w Rozróżnieniu zostanie zarejestrowana przez uwagę, to treść olśnień w zdecydowanej większości przypadków pozostanie dostępna pamięci świadomości. Okoliczność ta pozostawia na jakiś czas (czasami bardzo długi) otwartą możliwość wolitywnego wydania samemu sobie polecenia: Uprzytomnić sobie informację dawaną w Rozróżnieniu z Góry.

W zależności od zbiegu okoliczności i stosunku jednostki do sytuacji można zrobić to od razu po olśnieniu Rozróżnieniem, lecz jeśli okazuje się to niemożliwe wskutek tego, iż okoliczności wymagają czynnej interakcji, to koniecznie należy wrócić do tej kwestii według możliwości: im wcześniej, tym lepiej, ponieważ w przeciwnym razie kalejdoskopowość postrzegania i pojmowania świata będzie się nasilać, w związku z czym jednostka okaże się nieprzygotowana do działań w niektórych z nadchodzących sytuacji.

Rozwój postrzegania i pojmowania świata przebiega bowiem w procesie rozważania i uprzytamniania sobie informacji dawanej w Rozróżnieniu. Nawet jeżeli pierwotny wariant przemyśleń okazuje się w czymś błędny, to po pewnym czasie jednostka znajdzie się w sytuacji, która będzie wymagała przewartościowania wcześniej wypracowanego rozumienia. Jeśli nie będzie się ona upierała przy swoim przywiązaniu do niesłusznej postawy, jej postrzeganie i pojmowanie świata zostanie zmodyfikowane stosownie do okoliczności życiowych oraz potrzeb działania w procesie rozwoju osobowości.

Jak powiedzieliśmy wcześniej:

Najbardziej znacząca funkcja postrzegania i pojmowania świata w psychice jednostki polega na tym, że postrzeganie świata jest środkiem modelowania biegu wydarzeń życiowych w mnogości wariantów w tempie poprzedzającym rzeczywisty bieg wydarzeń, co umożliwia zawczasu rozpoznać niedopuszczalne warianty możliwej przyszłości, wybrać akceptowalne i opracować najlepszą – w pewnym sensie – linię postępowania jednostki w życiu.

Zgodnie z tym w religijnym pojmowaniu Życia olśnienie Rozróżnieniem dawane jest nie po to, by zabawić próżną ciekawość osoby tym lub innym kuriozum, dostarczając jej rozrywki, przyprawiając o dreszcze, pokazując potworne koszmary itp.

Olśnienie Rozróżnieniem dawane jest po to, aby jednostka mogła wykonać swoją misję w Bożym Zamyśle, którą każda osoba powinna wybrać i przyjąć w charakterze sensu swojego życia, uzmysłowić i zrozumieć[4], i na tej podstawie przygotować się do jej pomyślnego zrealizowania; albo po to, by zakończyła ona swe życie, jeśli – nie chcąc wykonać nawet minimum poleconego jej przez los – wyczerpała dopust Boży.

W ateistycznym pojmowaniu świata olśnienia Rozróżnieniem są niewytłumaczalne, Zamysł przedstawiany jest jako wymysł, niemniej także w tym przypadku informacja pozyskiwana przez jednostkę w olśnieniu Rozróżnieniem pozostaje dla niej podstawą informacyjną do wyznaczania sensu własnego istnienia oraz dróg i sposobów urzeczywistnienia danego sensu w życiu.

Tak więc zmiana światopoglądu wskutek przemyślenia i przewartościowania informacji danej w olśnieniu Rozróżnieniem powinna stać się podstawą do tych lub innych rozmyślnie określonych działań wolitywnych jednostki w przyszłości.

W ten sposób dochodzimy do następującego wniosku: życie jednostki na podstawie rozwijającego się postrzegania i pojmowania świata (wraz z rozwojem moralno-etycznym) przebiega jako sukcesywne przejście informacji pierwotnego łańcucha:

„Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem → Intelekt w pracy z postrzeganiem i pojmowaniem świata → Zmiana postrzegania i pojmowania świata → Konkretne rozmyślne działania wolitywne w nurcie wydarzeń życiowych[5] → Potwierdzenie lub obalenie adekwatności uprzytamniania na podstawie zasady „praktyka kryterium prawdy” w konkretnych okolicznościach życiowych”.

Zadania, które rozwiązuje psychika jednostki w ciągu jej życia, nie są równoznaczne. Z wyżej wymienionej roli informacji pierwotnej w życiu ludzkim wynika, że:

Rozmyślno-wolitywne utrzymanie stałości łańcucha, opisanego w wyróżnionym akapicie, w którym przebiega przetwarzanie i wykorzystanie informacji pierwotnej, jest zadaniem posiadającym najwyższy priorytet wśród całej reszty zadań, z którymi ma do czynienia psychika jednostki na przestrzeni całego swojego życia.

Przerwanie danego łańcucha w dowolnym miejscu jest faktycznie przerwaniem dialogu jednostki i Boga, prowadzonego w języku okoliczności życiowych; w istocie to przerwanie religii osobistej jako najskrytszej wzajemnej więzi[6] życiowej między jednostką a Bogiem.

Jedna z możliwości przerwania kolejności w łańcuchu „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem → Intelekt w pracy z postrzeganiem i pojmowaniem świata…” uwarunkowana jest tym, co można nazwać „parodiowaniem” olśnień Rozróżnieniem ze strony egregora (lub innych zwodzeń z zewnątrz). Jak wskazano wyżej, uwaga posiada świadomy charakter, będąc w swej istocie zjawiskiem informacyjno-algorytmicznym, które może być podporządkowane woli jednostki, a może też być narzędziem podświadomych poziomów psychiki (w niektórych przypadkach również sił zewnętrznych). W przypadku gdy uwaga nie jest podporządkowana woli jednostki, tylko znajduje się w mocy podświadomych poziomów psychiki lub sił zewnętrznych, którymi mogą być egregory, pewne istoty polowe (biesy[7]) lub inne jednostki, możliwe jest wystąpienie zjawiska „parodiowania” olśnienia Rozróżnieniem.

Zjawisko to można opisać mniej więcej tak: algorytmika egregora (lub innego źródła uwodzeń) kieruje uwagę na jakiś przedmiot (zjawisko), znajdujący się w zasięgu świadomego odbioru jednostki, a kiedy przedmiot znajdzie się w polu uwagi (jako zjawiska informacyjno-algorytmicznego w psychice), egregor może dać impuls energetycznego podładowania jednostki, który wywoła nieświadomie emocjonalną reakcję w świadomości w znaczeniu „to jest to!”. Wszystko wygląda z boku jako proces, o którym mówiliśmy wcześniej podczas omawiania strategii obróbki informacji w psychice jednostki: „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem…”, jednak zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku „parodiowania” olśnienia Rozróżnieniem uwaga nie jest podporządkowana woli jednostki.

„Olśnienie Rozróżnieniem” powinno przyciągnąć uwagę na informację dawaną w Rozróżnieniu, lecz nigdy nie prowokuje wyrwania uwagi z mocy woli jednostki. To właśnie z tego powodu uwaga może pominąć „rozbłysk” olśnienia Rozróżnieniem, wskutek czego łańcuch „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem…” zostanie przerwany i zastąpiony w algorytmice psychiki innym ciągiem: „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Pamięć podświadomych poziomów psychiki → Podświadoma obróbka informacji lub zwykłe „magazynowanie” informacji…”. Jednak w przyszłości, „przewijając pamięć z powrotem do tego momentu”, można będzie ustalić, czym były zajęte wola i uwaga w chwili olśnienia Rozróżnieniem, a następnie – na ile pozwoli czas – ponownie wprowadzić informację z olśnienia Rozróżnieniem do normalnego łańcucha obróbki informacji „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem…”.

Jeżeli miało miejsce „parodiowanie” olśnienia Rozróżnieniem, to podczas analizy retrospektywnej okaże się, że uwaga nie podlegała woli. Oprócz tego w chwili „parodiowania” może dochodzić do zmiany układu uczuciowo-znaczeniowego, ponieważ kiedy uwaga skupia się na przedmiocie „parodiowania” Rozróżnienia, to „podświetlenie” obiektu dokonuje się kosztem pewnego impulsu energetycznego, któremu towarzyszy skok (rzadziej spadek) emocji w stylu „to jest to!”; podczas gdy prawdziwe olśnienie Rozróżnieniem nie zmienia układu uczuciowo-znaczeniowego w chwili olśnienia, mimo iż po pewnym czasie – po zdaniu sobie sprawy z wartości znaczeniowej zajścia – emocje mogą się zmienić (tak w dobrą, jak i w złą stronę).

Możliwość „parodiowania” olśnienia Rozróżnieniem jest jeszcze jednym powodem zobowiązującym do tego, żeby jednostka potrafiła rozróżniać własne nastroje (stany) zarówno w procesie bieżącej działalności życiowej, jak i podczas analizy retrospektywnej własnego zachowania.

Jednak poza pierwszorzędnym zadaniem dotyczącym obróbki informacji pierwotnej w myśl strategii „Olśnienie Rozróżnieniem od Boga → Uwaga samej jednostki → Wolitywne polecenie uprzytomnienia sobie informacji uzyskanej w olśnieniu Rozróżnieniem → Intelekt w pracy z postrzeganiem i pojmowaniem świata → Zmiana postrzegania i pojmowania świata → Konkretne rozmyślne działania wolitywne w nurcie wydarzeń życiowych → Potwierdzenie lub obalenie adekwatności uprzytamniania na podstawie zasady „praktyka kryterium prawdy” w konkretnych okolicznościach życiowych” psychika powinna pomyślnie rozstrzygać mnóstwo innych zadań. U podstaw ich rozwiązywania leży przetwarzanie informacji, dostarczanej narządami zmysłów, bez jej podziału na pierwotną i wtórną, dokonywane w procesie współdziałania jednostki z nurtem wydarzeń w jej życiu.

 

Odnośniki:

[1] Albo też „Piekła”: arabskie „lām” występuje tu w połączeniu „lām ‘Āquibat” w znaczeniu końca lub wyniku. Chodzi o godny pożałowania koniec życia wielu ludzi, wynikający ze sposobu, w jaki przeżywają swoje dni – w grzechu i niegodziwości.

[2] Dżinowie (lub dżinnowie), o których wspomina Koran, to w mowie współczesnej nauki „plazmowe polowe formy życia w biosferze Ziemi, co w zasadzie nie przeczy możliwościom biegu bytu w ich pojmowaniu na podstawie światopoglądu trójjedności materii-informacji-miary, mimo iż nauka ukształtowana na podstawie egocentryzmu światopoglądowego traktuje podobnego rodzaju twierdzenia jako niezgodne z rzeczywistością, a tłumacze Koranu nazywają dżinami „szczególną klasę ludzi – rządzących lub ‘ludzi wielkich’”.

[3] Dziś moglibyśmy nawet powiedzieć „nie jarzą” lub „nie kapują”.

[4] Rozumienie to jeden z aspektów uprzytamniania, związany z wyrażaniem w słownictwie wcześniej uprzytomnionego lub uprzytamnianego w pewnych obrazach.

[5] Oczywistym jest, że olśnienie Rozróżnieniem i przebycie całego opisanego łańcucha aż do zmiany postrzegania i pojmowania świata będzie skutkowało zmianą algorytmiki podświadomych poziomów psychiki oraz postępowania na jej podstawie.

[6]Religio znaczy więź“ (ks. Józef Tischner).

[7] Bies to z punktu widzenia fizyki polowa struktura o energetycznych parametrach kompatybilnych z biopolem jednostki, kiedy ta zmienia genetycznie normalne nastrojenie własnego układu biopolowego, np. pod wpływem alkoholu lub innych narkotyków. Dana struktura polowa może być nośnikiem programu (informacji oraz algorytmiki) postępowania, który po wtargnięciu biesa do biopola organizmu i dokonaniu integracji z nim staje się częścią informacyjno-algorytmicznego postępowania jednostki. W wyniku przenikania do psychiki obcych strumieni informacyjnych dochodzi do powstawania w niej różnych modułów informacyjnych, z których część – przytaczając przykład ze świata komputerów – według swoich funkcji i oddziaływania na psychikę jest analogiczna programom instalującym złożone produkty informacyjne lub zwyczajnym wirusom.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s